ΑΡΧΙΚΗΔραστηριότητες

Δραστηριότητες
 
 • Κατασκευή, συντήρηση - ασφαλτόστρωση - ηλεκτροφωτισμός - σήμανση ασφαλείας, αυτοκινητοδρόμων.

 • Καθαρισμός - συντήρηση - κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής, αγωγών ομβρίων και λυμάτων.

 • Κατασκευές, επισκευές, συντηρήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων, οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, διαμορφώσεις χώρων, υδραυλικές και αποχετευτικές εργασίες και εγκαταστάσεις.

 • Ανάληψη έργων καθαρισμού, λειτουργίας και συντήρησης συστημάτων Βιολογικών Καθαρισμών και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτών.

 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων.

 • Δημιουργία, διαμόρφωση, συντήρηση πρασίνου.

 • Κάθε είδους τεχνικά έργα Δήμων & Κοινοτήτων.

 • Κατασκευή και εκμετάλλευση τουριστικών και ψυχαγωγικών εγκαταστάσεων.

 • Ανέγερση οικιστικών συγκροτημάτων και επαγγελματικών κτηρίων.

 • Αντιπροσώπευση, εκμετάλευση νέων τεχνολογιών προστασίας & αναβάθμισης περιβάλλοντος.

 • Ανακαίνιση, αποκατάσταση, διακόσμηση εσωτερικών χώρων.

 • Γενικά, κάθε είδους τεχνικό έργο.