Η Εταιρεία ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ανώνυμη Τεχνική και Τουριστική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΤΤΕ" ιδρύθηκε από εταίρους - στελέχη της ετ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε., με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση κάθε είδους ιδιωτικών και δημοσίων έργων.

Έχει διαρκή στελέχωση από Μηχανολόγους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Χημικό Μηχανικό, Γεωπόνο, Οικονομολόγους, και ειδικευμένο προσωπικό.
 
Είναι γραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ,στη 2η τάξη, για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά/Ενεργειακά, Οδοποιϊας, Οικοδομικά, Υδραυλικά, Λιμενικά, Καθαρισμού, και Επεξεργασίας Αποβλήτων.