ΑΡΧΙΚΗΔιασφάλιση Ποιότητας

Διασφάλιση Ποιότητας
Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας για τις δραστηριότητές και τις υπηρεσίες της ,  εντάσσεται στο πλαίσιο που θέτουν τα πρότυπα ISO 9001 : 2000 και ISO 9001 : 2008 
 
Στοχεύει στην πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων για την ποιότητα, όπως αυτές προδιαγράφονται από τις απαιτήσεις των πελατών και τους ισχύοντες κανονισμούς.
 
Η συνεχής λειτουργία του συστήματος ποιότητας υποστηρίζεται απόλυτα από τη Διοίκηση, η οποία έχει δεσμευτεί για τη διαρκή βελτίωση του συστήματος και είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητά του.
 
Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που εμπλέκονται στο σύστημα ποιότητας είναι ενήμεροι για τα καθήκοντά τους και τηρούν τις διαδικασίες που προβλέπονται από αυτό.
 
Οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η επίτευξη των στόχων της εταιρίας είναι:
 
  • Η ικανοποίηση των πελατών μέσω του προσδιορισμού των αναγκών και απαιτήσεών τους και της κάλυψης αυτών.
  • Η μέγιστη απόδοση των λειτουργικών διαδικασιών μέσω της συνεχούς αναβάθμισης του τεχνικού εξοπλισμού, της ενεργού συμμετοχής των εμπλεκομένων στην διαδικασία και της συνεχούς βελτίωσης της λειτουργίας της εταιρείας.
  • Η οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με πελάτες , προμηθευτές και συνεργάτες.
Παρακολούθηση Στόχων Ποιότητας
 
Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται  Δείκτες Ποιότητας, που παρακολουθούνται με ευθύνη της υπεύθυνης Διαχείρισης Ποιότητας και παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο των ανασκοπήσεων του συστήματος. Η πορεία των δεικτών απεικονίζει τον βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Ποιότητας.
 
Η εταιρεία παρακολουθεί τις ανάγκες των πελατών, τις εξελίξεις στην αγορά καθώς και την νομοθεσία, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει  υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.  
 
Πιστοποιήσεις
 
Οι επιχειρήσεις μας από το 2007 μέχρι και σήμερα , καινοτόμοι στον κλάδο , τιμώνται ανελλιπώς με τις ακόλουθες πιστοποιήσεις κατ ‘ ISO 9001:2000 και ISO 9001:2008 από την εταιρεία EQA.