ΑΡΧΙΚΗΑδειοδοτήσεις

Αδειοδοτήσεις

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΜΕ ΕΠΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ!

Στόχοι μας:
 • Η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας

 • Η ενημέρωση των πελατών μας σε θέματα νομοθεσίας και περιβαλλοντικής κάλυψης

 • Η μεταφορά των αποβλήτων τηρώντας όσο ορίζει η νομοθεσία

 • Η συμβολή της στην εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και στην παύση της παραβατικής συμπεριφοράς στη διάθεση των αποβλήτων. 

Η εταιρεία μας ακολουθώντας όσα ορίζει η ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003/ΦΕΚ1909/Β «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» διαθέτει άδειες συλλογής – μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στα όρια της Περιφέρειας Αττικής και Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας.
 
Τονίζεται ότι εντός της Περιφέρειας Αττικής, η εταιρείας μας είναι η μοναδική που διαθέτει την εν λόγω άδεια με αποδέκτη την ΕΥΔΑΠ. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί μη επικίνδυνων αποβλήτων, οι παραγωγοί αποβλήτων είναι υποχρεωμένοι να είναι συμβεβλημένοι με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης των αποβλήτων τους. 
 
Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στη διαχείριση μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων και διαθέτει της παρακάτω άδειες.
 
Αττική
 • Αρ. πρωτ. Φ 6873 / 1257 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 04.04.2014 – ΕΥΘΥΜΙΟΥ IME EΠΕ
Στερεά Ελλάδα
 • Αρ. πρωτ. 1144/40819/01.04.2014 – ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΜΕ ΕΠΕ
 
Σε περίπτωση μη τήρησης όσων ορίζει η νομοθεσία περί αδειοδοτημένων συλλογέων και παραληπτών υποβάλλονται κυρώσεις ύστερα από έλεγχο.
Η παραγωγός εταιρεία οφείλει να καταγράφει τις ποσότητες των δημιουργούμενων αποβλήτων καθώς και να τηρεί αρχείο των παραστατικών παραλαβής των και διαχείρισής των. Τονίζεται ότι η διαδικασία αφορά βιομηχανικά απόβλητα και όχι αστικά.
 


H Εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΜΕ ΕΠΕ αποτελεί πρωτοπόρο εταιρεία στον τομέα μεταφοράς αποβλήτων, συνδυάζοντας την εμπειρία με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και την ανάπτυξη της τεχνολογίας.
 
Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής πολιτικής της, η εταιρεία θέτει ως στόχο τη τήρηση όλων όσων ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας του περιβάλλοντος και περί διαχείρισης των αποβλήτων.
 
Σύμφωνα με την KYA 13588/725/2006, Απόβλητο νοείται κάθε ουσία ή αντικείμενο σε στερεά η υγρή κατάσταση ή σε μορφή ιλύος, το οποίο ο κάτοχος - παραγωγός του υποχρεούται να απορρίψει. Τα απόβλητα ανάλογα των ιδιοτήτων τους διακρίνονται σε μη επικίνδυνα και σε επικίνδυνα.
 Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στη διαχείριση μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων. 
 
Ακολουθώντας όσα ορίζει η ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003/ΦΕΚ1909/Β «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», τα απόβλητα ταξινομούνται σε 20 κεφάλαια ανάλογα με τις πηγές παραγωγής (δραστηριότητες) ή την φύση των υλικών, και κάθε απόβλητο περιγράφεται από έναν εξαψήφιο κωδικό. Ο κατάλογος αυτός αποτελεί τον Ευρωπαικό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ).
 
Μια εταιρεία πρέπει να ταξινομεί τα απόβλητά της και να μεριμνά για την περαιτέρω διαχείρισή των, στην περίπτωση που δε διαθέτει η ίδια μονάδα επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, ένας παραγωγός αποβλήτου είναι υποχρεωμένος να είναι συμβεβλημένος με αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης των συγκεκριμένων παραγόμενων ΕΚΑ.
 
Με τον όρο διαχείριση νοείται η συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία ενός ρεύματος αποβλήτου. Η εταιρεία ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΜΕ – ΕΠΕ καλύπτει τη συλλογή και μεταφορά των συλλεγόμενων αποβλήτων  σε αδειδοτημένη εγκατάσταση διαχείρισης.
 
Επισημαίνεται πως οι εμπλεκόμενοι στην παραπάνω διαδικασία, ήτοι ο παραγωγός, ο μεταφορέας και ο διαχείριστης πρέπει να φέρουν τις απαιτουμενες άδειες:
 • Ο παραγωγός πρέπει να διαθέτει έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια λειτουργίας με αναφορά στα δημιουργούμενα απόβλητα με τους αντίστοιχους κωδικούς ΕΚΑ και στον τρόπο διαχείρισης των.

 • Ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογή μεταφοράς αποβλήτων που χορηγείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ 50910/2727/22-12-2003/ΦΕΚ 1909/Β.

 • Ο αποδέκτης – διαχειστής των αποβλήτων  πρέπει να διαθέτει έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άδεια λειτουργίας για τη συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης ανά κωδικό ΕΚΑ αποβλήτου.

Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω από οποιοδήποτε εμπλεκόμενο υποβάλλονται κυρώσεις ύστερα από έλεγχο. Ειδικότερα, για τα Βιομηχανικά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα, υπεύθυνος διαχείρισης είναι ο παραγωγός και ο κάτοχος και εφαρμόζεται πλήρως η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»μέσωτης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των διαφόρων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων.
 
Η παραγωγός εταιρεία οφείλει να καταγράφει τις ποσότητες των δημιουργούμενων αποβλήτων καθώς και να τηρεί αρχείο των παραστατικών παραλαβής των και διαχείρισής των. Τονίζεται ότι η διαδικασία αφορά βιομηχανικά απόβλητα και όχι αστικά.
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στόχος της εταιρείας μας είναι:
 • Η ενημέρωση των πελατών μας σε θέματα νομοθεσίας και περιβαλλοντικής κάλυψης

 • Η μεταφορά των αποβλήτων τηρώντας όσο ορίζει η νομοθεσία

 • Η συμβολή της στην εξάλειψη του φαινομένου της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων και στην παύση της παραβατικής συμπεριφοράς στη διάθεση των αποβλήτων.